HSF Fenster+Türen

INFORMATION

PERSONENBEZOGENE DATEN

MITTEILUNG

Download als PDF

Mitteilung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft H S F, s.r.o.
gemäß Art. 13 und 14 ff. der Verordnung (EG) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vo, 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

(im Folgenden als die „Verordnung“)

Anhang zur Mitteilung über Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft HSF, s.r.o. - VERZEICHNIS VON VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN

OBOZNÁMENIE

Download PDF

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou H S F, s.r.o.

v zmysle čl. 13 a a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

(ďalej ako „Nariadenie“)

PRÍLOHA

Download PDF

Príloha k oboznámeniu k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou HSF, s.r.o. - ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH