ZÁRUKA

Aby ste mali čo najdlhšie radosť z produktov od HSF.

Zaručená spokojnosť

Predajca ručí za to, že všetky dodávky a služby sú vykonané v poriadku, úplne a bez závad, ako aj v bezchybnej kvalite a požadovanej akosti. Uvedené záruky a garancie začínajú plynúť odo dňa dátumu vývozu za predpokladu dodržania HSF smerníc platných pre záruky a údržbu.

Záruka 10 rokov

na biele plastové
profily a na tesnosť
izolačných skiel.

5 ročná záruka

pri platových profiloch s lamináciou na
tvarovú stálosť profilov a ich rozmerov v
rámci prípustných tolerancií a na
farebnú stálosť podľa
RAL – GZ 716/1.

Záruka 3 roky

na funkciu kovania. Opotrebované časti a
poškodenia povrchu v dôsledku vplyvov
agresívneho prostredia sú zo
zodpovednosti za vecné
chyby vylúčené. Na elektronické
a magnetické prvky sa vzťahuje
záruka 12 mesiacov.

3-ročná záruka

podľa RAL RG 631 pre hliníkové povrchy. Pri zohľadnení rakúskej normy ÖNORM B 5305.